Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09/06/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 05/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.236

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Ιούνη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση για απευθείας ανάθεση προμηθειών τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των συσσιτίων για αναξιοπαθούντες, στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση όπως ορίζει το άρθρο 32 παρ. 2 α΄ του Ν.4412/16
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της ‘’ENERGA και HELLAS POWER’’

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος