Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 04-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1.580

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Μάρτη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δεσκάτης».
2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
3. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
4. Κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής, στον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.
5. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων με διαπραγμάτευση, για την Προμήθεια ποσότητας Τροφίμων για το έτος 2020, για Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.
6. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη Δ.Ε. Χασίων».

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημήτριος