Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο. Ε. στις 08/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.131

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 08 του μήνα Απρίλη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Αποδοχή δωρεάς ποσού 50,00€.
2. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της προμήθειας «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης», συνολικού προϋπολογισμού 977.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.211.480,00 € με ΦΠΑ ).
3. Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για τις καταθέσεις του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος