Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 28-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.709

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 3 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών ανοίγματος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.
2. Απόφαση απευθείας ανάθεσης για το έργο «Εργασίες ύδρευσης στον Περιφερειακό στην Τ.Κ. Δήμητρας».
3. Απόφαση μετακίνησης Δημάρχου.
4. Αποδοχή δωρεάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος