Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. δια περιφοράς στις 28/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2.409

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Απρίλη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων.
3. Επιχορήγηση του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα από το Δήμο με το ποσό 60.000,00€
4. Επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. από το Δήμο με το ποσό 30.000,00€.
5. Εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 434,00€ για τη «Νομοτέλεια».
6. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
7. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο: ” Αποκατάσταση φθορών μαρμάρων και κυβόλιθων πεζοδρόμου στη Δεσκατη ”
8. Πρόσληψη δύο ατόμων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος