Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. δια περιφοράς στις 12/05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 07/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2.647

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 12 του μήνα Μάη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων.
3. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
4. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντιλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων»
5. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υποβρύχιων γεωτρήσεων Δ.Ε. Δεσκάτης»
6. Εξέταση αιτήματος Νομικού Προσώπου ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ για ορισμό υπαλλήλου με άδεια λογιστή Α΄ Τάξης.
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 62/2020 απόφασης τηςΟ.Ε. περί σύσταση Πάγιας προκαταβολής (2.000,00€).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος