Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 31.03.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 27-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 2422
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό
Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α.
έργων.
2. Ψήφιση πίστωσης 971,82€ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.
3. Ψήφιση πίστωσης 110,02€ γαι τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του
Δήμου.
4. Ορισμός δικαστικού επιμελητή και ψήφιση πίστωσης 2.000,00€.
5. Ψήφιση πίστωσης 245,00€ για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και σε
ηλεκτρονικά μέσα.
6. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο
«Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης».
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος