Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 06-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 1875
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 ποσού 2.579,65€ για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα».
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για αποδοχή ποσού 60.534,93€ για το έργο «Οικιστική αναβάθμιση Δήμου Δεσκάτης».
4. Τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης 4.450,00 € για το έργο «Επισκευές εγκαταστάσεων και χωματουργικών μηχανημάτων»
5. Τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης 7.197,71 € για το έργο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Δεσκάτης »
6. Ψήφιση πίστωσης 15.704,32€ (6ος λογαριασμός) για το έργο «Μελέτη περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης».
7. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για το έργο «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Δήμου».
8. Ψήφιση πίστωσης 2.367,33€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (υδραυλικά).
9. Ψήφιση πίστωσης 1.500,60€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
10. Ψήφιση πίστωσης 2.437,92 για προμήθεια καυσίμων και 4.305,00 € για προμήθεια λιπαντικών
11. Ψήφιση πίστωσης 812,05€ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μεταφορικών μέσων.
12. Ψήφιση πίστωσης 159,90€ για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων.
13. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 ποσού 5000,00€ για την πολιτιστική εκδήλωση «1η Έκθεση αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων Δήμου Δεσκάτης
14. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 ποσού 11.900,00 € για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες ΦΟΠ και παραλλαγής δικτύου.
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πιτέρνα» για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πλάι» για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος