Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 9-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 04-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9050

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 09 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για ενίσχυση Κ.Α. έργου.
2.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2017. Ορισμός Επιτροπής. Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
3.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.
4.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2017.
5.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2017.
6.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2017.
7.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
8.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2017.
9.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
10.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος