Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 8/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 9.663

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 08 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου
4. Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην T.K. Παλιουριάς των αγροτεμαχίων :
Α. υπ΄αριθ. 281 στη θέση «Τσέρος» κατηγορίας Β΄ έκτασης 39,00 στρεμμάτων
Β. υπ΄αριθ. 207 στη θέση «Παναγιά » κατηγορίας Β΄ έκτασης 26,50 στρεμμάτων
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.950,84 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πλάι » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.000,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 188 τεμάχιο του Οικισμού Τριφυλλίου της Τ.Κ. Τρικοκκιάς στη θέση «Καπίσια » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
8. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευαστικές εργασίες πηγών Βουνού ( Υδρομαστεύσεις , κατασκευή φρεατίων και αγωγών )» Δήμου Δεσκάτης
9. Ψήφιση πίστωσης 230,04€ για αμοιβή συμβολαιογράφου και έξοδα υποθηκοφυλακείου.

.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος