Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 5/04/2016

Δεσκάτη, 01-04-2016
Αριθμ. Πρωτ: 3238

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 05 του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορούν επαγγελματικές δαπάνες.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος