Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 31/08/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Δεσκάτη, 26 -08-2016

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ: 7187

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

                                                                       ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

                                                                                     Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

    Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Αύγουστου  του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ συν Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών, από σύμβουλο εκπόνησης σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια, αναβάθμισης δημοτικού οδοφωτισμού και παιδικών χώρων Δήμου Δεσκάτης.

2.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου        Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                                                     Καραστέργιος Θ. Δημήτριος