Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 25-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.500

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Μάη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Ενίσχυση Πάγιας Προκαταβολής
3. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου –Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 682.930,00€ με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος