Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 24-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10.353

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2.Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2018, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
3.Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2018, για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
4.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή ποτάμιων έργων – αναχώματα στο ρέμα ποταμιάς».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος