Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/08/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 18-08-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.7.029

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Αύγουστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2017. Ορισμός Επιτροπής.
2.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.
3.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2017.
4.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2017.
5.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2017.
6.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
7.Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2017.
8.Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
9. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2017.
10. Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή τέλους άρδευσης, για αρδευτικά που δεν υπάγονται σε διοίκηση Τ.Ο.Ε.Β. (αρδευτικό Τρικοκκιάς)
11. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού μειοδότη για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα».
12.Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού μειοδότη για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00 km».
13. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.276,27€ για το έργο «Περίφραξη ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Παλιουριάς» Δήμου Δεσκάτης.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος