Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 23 -09-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 7942
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 340,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.001 για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια.

Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος