Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/07/2015

 Δεσκάτη, 23-07-2015
Αριθμ. Πρωτ: 5936

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Ιούλη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
2. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Μουσταφάς» της Τ.Κ. Καρπερού.
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Δασοχωρίου.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παναγιάς.
5. Αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής.
6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τελών χρήσης οχημάτων του Δήμου.
7. Καθορισμός των όρων παραχώρησης για εκμετάλλευση του τμήματος 5α και 10β για το έτος 2015 του δημοτικού δάσους Καρπερού.
8. Ψήφιση πίστωσης 1.058,20€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
9. Ψήφιση πίστωσης 359,70€ για την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.
10. Ψήφιση πίστωσης 736,77€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό υλικό).
11. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00€ για αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.
12. Ψήφιση πίστωσης 200,00€ για την προμήθεια FAX.
13. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
14. Ψήφιση πίστωσης 2.605,60 για την επισκευή εγκαταστάσεων και χωματουργικών μηχανημάτων.
15. Ψήφιση πίστωσης 7.054,36€ για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την υδρογεώτρηση Τ.Κ. Δασοχωρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος