Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 514

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Γενάρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
3. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέμα Σακαβάρα –στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής» εκτιμώμενης αξίας 50.288,14 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
4. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » εκτιμώμενης αξίας 26.537,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
5. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» εκτιμώμενης αξίας 23.716,38€ με Φ.Π.Α. 24%
6. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εκτιμώμενης αξίας 38.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
7. Έγκριση πρακτικού προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» εκτιμώμενης αξίας 57.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος