Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/09/2015

 Δεσκάτη 25 /09/2015
Αριθμ. Πρωτ: 7860

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Χασίων»
2. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση Γεώτρησης Τρικοκκιάς»
3. Προέλεγχος ισολογισμού 2014
4. Προέλεγχος ισολογισμού Εσόδων- Εξόδων 2014
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α. μελέτης.
6. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή 1η εντολής του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικού Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Δασοχωρίου» ποσού 62.508,78€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος