Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 22-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:495

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 26 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε πληρωμές έργων.
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ
4. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ έργων
5. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.315,00€ για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υδρογεωτρήσεων (Αντλητικά συγκροτήματα Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης)».

. Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος