Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 22-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:8.373

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 26 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δ.Σ. Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2018 Δήμου Δεσκάτης.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
4. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά διαταγής πληρωμής.
5. Αίτηση παράτασης υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
6. Απόφαση για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης στον Οικισμό Άνοιξης»

7. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019.
8. Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2019.
9. Έγκριση πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού» συνολικής δαπάνης 145.000,00€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος