Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 25/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 21-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9518

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. πρoϋπολογισμού.
2.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. πρoϋπολογισμού για ορθή απεικόνιση ΚΑ εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού.
3.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. έργου.
4.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο « Κατασκευή τοιχίου και τσιμεντόστρωση στο δρόμο οικίας Τσακνάκη και Σιώμου στην Τρικοκκιά» Δήμου Δεσκάτης.
5.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.

.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος