Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 25/09/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 21-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6.280

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00Km».
2. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων».
3. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο « Κατασκευή ποτίστρων από γαλβάνιζε λαμαρίνα».
4. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
5. Τροποποίηση σύμβασης καυσίμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος