Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 25/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.172

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Ιούνη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Έγκριση πρακτικού συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση πρακτικού συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 335.000,00€.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος