Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 18-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 11.048

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού4.950,84τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πλάι » για σταβλικές εγκαταστάσεις
3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.000,00 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 188 τεμάχιο του Οικισμού Τριφυλλίου της Τ.Κ. Τρικοκκιάς στη θέση «Καπίσια » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος