Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/09/2015

 Δεσκάτη 18 /09/2015
Αριθμ. Πρωτ: 7720

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή καταστρώματος στον υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυρόφραγμα υπερχειλιστή» προϋπολογισμού10.557,00€
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 76.241,28€ για την πληρωμή του 12ου λογαριασμού για το έργο «Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου Δεσκάτης».
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.150,55€ για παρακολούθηση σεμιναρίων από υπαλλήλους του Δήμου.
4.Συμπλήρωση της απόφασης 246/2014 του Δ.Σ. που αφορούσε την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2015. Ορισμός Επιτροπής. Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος