Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 16-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1262

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις του μήνα 21 Φλεβάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας «Ειδών Καθαριότητας» για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατακύρωση οριστικού αναδόχου.
3. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 645.000,00€ για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ προϋπολογισμού 645.000,00€.
4. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 682.930,00€ για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου –Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 682.930,00€.
5. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού, στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων.
6. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 335.000,00€ για το έργο « Χαλικοστρώσεις και Τεχνικά έργα προς Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 335.000,00€.
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος