Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 17 -2-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 1134
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2017» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος