Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 9.100

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. έργου.
2. Απόφαση ανάθεσης για το έργο « Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης»
3. Απόφαση ανάθεσης για το έργο « Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης στην Τ.Κ. Δήμητρας».
4. Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέμα Σακαβάρα –στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής.
5. Έγκριση πρακτικών προσωρινού αναδόχου για το έργο ««Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 59.995,97€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος