Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο. Ε. στις 20 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Δεσκάτη, 15-04-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ: 2750
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου
2. Ψήφιση πίστωσης 369,00 € για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, στον Κ.Α.10-6613.001 του προϋπολογισμού 2015
3. Ψήφιση πίστωση 16.043,52€ για το έργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη διασταύρωση Καρπερού, στον Κ.Α. 30-7322.014 του προϋπολογισμού 2015
4. Ψήφιση πίστωσης 30.000,00€ για Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης για το έργο Αποπεράτωση Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δεσκάτης στον Κ.Α. 00-6492.002001 του προϋπολογισμού του 2015
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού

Ο Δήμαρχος

                                                                         Καραστέργιος Θ. Δημήτριος