Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 20-10-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 14 -10-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8551
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δεσκάτης.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
3. Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης βάση του Νόμου 4412/16 για τα έτη 2016-2017
4. Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων βάση του Νόμου 4412/16 για τα έτη 2016-2017.
5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1585/12-2-16 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δεσκάτης και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος