Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-07-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5940

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 19 του μήνα Ιούλη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.961.53 τ.μ. από το υπ΄αριθμ.313 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Πιτέρνα» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.994,54 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Κούτη Ράχη» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
5. Ψήφιση πίστωσης 138,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64-7333.002 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων (2016)» (1η ανάθεση) για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού.
6. Ψήφιση πίστωσης 8.814,61€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.008 με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Kαρπερού» για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού.
7. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα».
8. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00 km».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος