Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19/01/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 363

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 19 του μήνα Γενάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α έργου.
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
4. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών έργων για το έτος 2018
5. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.900,00τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.200,00τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
7. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.920,00τ.μ. της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Τσέρος » για σταβλικές εγκαταστάσεις
8. Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
9. Τροποποίηση της σύμβασης ελέγχου πόσιμου νερού.

.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος