Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18-12-2015

 Δεσκάτη 14-12-2015
Αριθ. Πρωτ. 9850

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
2.Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού για το έτος 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ