Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18-04-2016

 Δεσκάτη, 14-04-2016
Αριθμ. Πρωτ:3568

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 861,00€ για την πληρωμή του 10 Λογαριασμού του έργου « Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης -Ι.Μ. Ευαγγελίστριας».
3. Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής.
4. Ρύθμιση οφειλών του Δήμου με τη ΔΕΗ Α.Ε.
5.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
6.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για επαγγελματική δαπάνη.
7.Καθορισμός των όρων δημοπρασίας του Δημοτικού ακινήτου στη θέση
«Μουσταφάς» της Τ.Κ. Καρπερού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος