Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18/03/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-03-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1784

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Μάρτη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέμα Σακαβάρα –στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής» εκτιμώμενης αξίας 50.288,14 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » εκτιμώμενης αξίας 26.537,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» εκτιμώμενης αξίας 23.716,38€ με Φ.Π.Α. 24%
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» εκτιμώμενης αξίας 38.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» εκτιμώμενης αξίας 57.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος