Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 17-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 11-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9298

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 17 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία, για την πληρωμή οφειλών τελών χρήσης, και έκδοση νέας άδειας στο μοτοποδήλατο- τρίκυκλο ΝΖ6828 του Δήμου Δεσκάτης, για το έτος 2016.

.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος