Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-02-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 866

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, για την Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2017, μετά την αναπομπή του προϋπολογισμού, με το υπ΄αριθ. 16458/7-2-2017 έγγραφο, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας, του Τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού, του Ν. Γρεβενών.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος