Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15 Μαρτίου 2016

Δεσκάτη, 11-03-2016
Αριθμ. Πρωτ: 2639

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. έργων του προϋπολογισμού
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 και αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
4. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο χαμηλό δίκτυο.
6. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης 5.000 τμ. Στη θέση «Παλαιοχώρια» οικισμού Τριφυλλίου.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος