Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 09 -09-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 7531
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.120,00€ για δαπάνες συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
3. Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χασίων».

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος