Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/12/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 08-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10.838

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
2. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018.
3. Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2018.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.937,91€ για την πληρωμή των 3ου (19.795,03€) και 4ου (13.142,88€) λογαριασμών του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη».
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.332,72€ για την πληρωμή των 1ου λογαριασμού της μελέτης «Υδραυλική μελέτη για τη δημιουργία φράγματος στη θέση Παναγία Λάη» του Δήμου Δεσκάτης.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος