Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/06/2016

Δεσκάτη, 09 -06-2016
Αριθμ. Πρωτ: 5.002

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Ιούνη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
2. Καθορισμός των όρων της ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή»
Ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης&
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. του Δήμου
Τρικαλίδης Αριστείδης