Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο. Ε. στις 12-02-2016

 Δεσκάτη 08-02-2016
Αριθ. Πρωτ.1.370

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 12 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.235,77€ για το έργο «Κατασκευή δαπέδων από σκυρόδεμα, τοιχίων και αποκατάσταση επικίνδυνων δρόμων Δ.Δ. Δεσκάτης».
2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.946,61€ για το έργο «Κατασκευή καταστρώματος στον υπερχειλιστή φράγματος Σταυρού και θυρόφραγμα υπερχειλιστή .
3.Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.149,95€ για το έργο «Έργα ανακαίνισης κτιρίων Τ.Κ. Δασοχωρίου (Πρώην Νηπιαγωγείο- Γραφείο Κοινότητας)».
4.Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.189,35€ για το έργο «Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ. Δεσκάτης».
5. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
6.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
7.Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 5.000 τ.μ. από το υπ΄αριθ. 128 τεμάχιο της Τ.Κ. Τριφυλλίου στη θέση «Παλιοχώρια» για τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ