Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 11/12/2015

 Δεσκάτη 07-12-2015
Αριθ. Πρωτ. 9651

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016.
2. Δέσμευση πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για το έτος 2016.
3. Περί αιτήσεως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής, για παράταση χρόνου απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ