Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 10/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 06-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.1.432

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 10 του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν.3852/2010.
2.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
3.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α. έργων
4.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
5. Σύσταση πάγιας προκαταβολής.
6. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/06 και ψήφιση νέων πιστώσεων.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος