Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 08/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 02-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:899

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις του μήνα 08 Φλεβάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2018 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ
4. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 26.044,14€ από ΔΕΗ για την πληρωμή της 2ος λογαριασμού του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμο προς Κατάκαλη»
5. .Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας Τροφίμων για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατακύρωση οριστικού αναδόχου.

. Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος