Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 07/07/2015

Δεσκάτη,02-07-2015
Αριθμ. Πρωτ: 5332

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 07 του μήνα Ιούλη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για το έργο «Κατασκευή Τεχνητού στο ρέμα Παλιός Καραβίδα Κατάκαλης».
2. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης, ποσού 7.200,00€ για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων Τ.Κ.Δασοχωρίου».
3. Έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση χώρου στη γέφυρα Σακαβάρα».
4. Ψήφιση πίστωσης 2.249,97€ για την προμήθεια ελαστικών μηχανήματος έργων του Δήμου.
5. Ψήφιση πίστωσης 2.644,50€ για συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου
6. Ψήφιση πίστωσης 2.777,80€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
7. Ψήφιση πίστωσης 1.127,30€για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης.
8. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Δημήτριος