Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 05-12-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 01-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 9.809

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 05 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2017, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2017» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
2. Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2017, για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2017» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
3.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
4. Αποδέσμευση και ψήφιση πιστώσεων έργων λόγω αλλαγής απεικόνισης Κ.Α.
5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο, για την πληρωμή παράβολων , για τακτοποίηση αυθαιρέτων.
6.Διάθεση πίστωσης ποσού 400,00€ για την εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κατασχέσεων υπέρ Δήμου.
7. Εξέταση αιτήματος λήψης δανείου για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
8. Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-6233.004 του 2016 ποσού 1.768,80€ και δέσμευση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-6233.004 του προϋπολογισμού του 2017 ποσού 11.945,60€ για μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για τα έτη 2016 και 2017.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος