Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 30-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 2462
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας
Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό
Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α.
του προϋπολογισμού.
2. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για το έτος 2015».
4. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Μελέτη έργων περιφερειακών οδών Δήμου
Δεσκάτης».
5. Ψήφιση πίστωσης 742,00€ για την πληρωμή ασφάλιστρων αυτοκινήτων και
μηχανημάτων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος