Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 03/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 30-01-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 559

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Φεβρουάριο του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών χωρίς εγκριθέντα προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2017 απόφασης του Δημάρχου και δέσμευση ανάλογης τροποποίησης του προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης μετά την έγκριση και δημοσίευση του προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος